อบจ.สงขลา

หน้าแรก / ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  

 

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา(ศพส.จ.สงขลา) :

ดู 922 | วันที่โพส 2017-07-13 08:47:45

 
 

                     

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา(ศพส.จ.สงขลา)

               

                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน 

          ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ "ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานในทุกระดับ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศพส.จ.สงขลา) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณลงสู่เป้าหมาย พัฒนาระบบฐานข้อมูลยาเสพติดของจังหวัด ระบบข้อมูลกำลังพล กำกับ ติดตาม ประเมินผล การแก้ปัญหายาเสพติดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด     

อำนาจหน้าที่ 

     1. จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตามประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
     2. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่กำหนดขึ้น โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
     3. สั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดดำเนินการใน ลักษณะบูรณาการ ทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     4. อำนวยการ ประสาน เร่งรัด ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่จังหวัด ของส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
    5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลุ่มสื่อต่างๆ และจัดให้มีการบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในชุมชนอย่าง เพียงพอ
     6. กำหนดเป้าหมายในการปัญหายาเสพติดและจัดชุดเฉพาะกิจเข้าไปปฏิบัติงานใน พื้นที่เป้าหมาย หรือเสริมการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการร้องขอ
    7. ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดผลในการปราบปราม สืบสวน ขยายผล ตรวจยึดทรัพย์สิน และทำลายเครือข่ายของยาเสพติด
    8. จัดชุดสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคำร้องเรียนของประชาชน เละให้มีผลปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
     9. เสนอผู้มีอำนาจหน้าที่หรือ ผู้อำนวยการ ศพส. ในการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
    10. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดและ ให้คำแนะนำแก่องค์กร หน่วยงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน
    11. จัดทำและส่งเสริมสนับสนุนแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล
     12. ให้ ผอ.ศพส.จ. มีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับและทุกแบบ ในพื้นที่จังหวัด เพื่ออำนวยการ สนับสนุน หรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนเมือง และหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตชนบท
     13. รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให ศพส. ทราบทุกระยะ
     14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ได้รับมอบหมายจาก ศพส.

 

ที่อยู่ :  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
           โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔-๓๑๒๒๐๖,๓๑๒๐๑๖ สป.มท. ๗๓๐๙๗

 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อื่น ๆ :


 

สถิติผู้เข้าชม

สถานที่ตั้ง

ติดตามข่าวสาร

     
 ผู้ชม(วิว) 161
 ผู้ชม(IP) 14
 เมื่อวานนี้ 121
 เดือนนี้ 246
 เดือนที่แล้ว 4516
 ปีนี้ 44921
 ปีที่แล้ว 84240

 ทีมงาน นิพนธ์

 อบจ. สงขลา

 แผนผังเว็บไซต์